Giá thế giới trồi sụt, đội tư vấn bảo “tuần này bán ra cổ phiếu dầu khí”