Nghệ sĩ Bạch Long: “Ngu dại mà nghe theo lời người ta, có vợ con là tự mình giết mình”