Tính toán các giải pháp về thuế, sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu