Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không cần lưu ý gì?