[AntsExpress] vận chuyển Container đặc biệt, có giá trị cao