Nửa đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 225 tỷ USD